Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

 

*Opdrachtgever: wederpartij van Trimsalon/Beautysalon Dogs, eigenaar van het huisdier.

*Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

*Huisdier: één of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

 

Artikel 2. Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trimsalon/Beautysalon Dogs en opdrachtgever waarop Trimsalon/Beautysalon Dogs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Inschrijving

 

 1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging beschreven in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4. Rechten en plichten

 

 1. Trimsalon/Beautysalon Dogs verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de opdrachtgever.
 2. Trimsalon/Beautysalon Dogs zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Trimsalon/Beautysalon Dogs tegen meerprijs worden aangeboden.
 3. Trimsalon/Beautysalon Dogs behoudt zich het recht voor  om een overeenkomst te beëindigen.
 4. Trimsalon/Beautysalon Dogs behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
 5. Trimsalon/Beautysalon Dogs is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 6. Trimsalon/Beautysalon Dogs behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 7. Trimsalon/Beautysalon Dogs behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Trimsalon/Beautysalon Dogs bedreigen.
 8. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever dient een WA (familiaal) verzekerd te zijn.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Trimsalon/Beautysalon Dogs voor schade ondervonden vanweg het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 

 1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Trimsalon/Beautysalon Dogs zelf aansprakelijk voor het dier/dieren.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon/Beautysalon Dogs of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon/Beautysalon Dogs of derden worden op de opdrachtgever verhaald.
 3. Trimsalon/Beautysalon Dogs is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Trimsalon/Beautysalon Dogs opzet of grove schuld te wijten valt.
 4. Trimsalon/Beautysalon Dogs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 5. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Trimsalon/Beautysalon Dogs ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 

Artikel 7. Ziekte van het dier

 

 1. Opdrachtgever is verplicht Trimsalon/Beautysalon Dogs zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.
 2. I gevel van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.
 3. Bij een gezondsbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is zal Trimsalon/Beautysalon Dogs deze maatregelen (laten) nemen en zal de eigenaar van het huisdier de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.

 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Trimsalon/Beautysalon Dogs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trimsalon/Beautysalon Dogs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Trimsalon/Beautysalon Dogs en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
 4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trimsalon/Beautysalon Dogs en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 9. Betalingen

 

 1. Betalingen dienen contant/via u bank-app te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.
 2. Van opdrachtgever kan worden verlangd dat hij/zij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
 3. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Trimsalon/Beautysalon Dogs meerwerk heeft moeten verrichten is Trimsalon/Beautysalon Dogs gerechtigd dit door te berekenen.

 

Artikel 10. Aanbiedingen en prijsopgaven

 

 1. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgeven prijs? In geval van stijging van de inkoopprijs en ander met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van d overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11. Levering van goederen en diensten

 

 1. De levering van diensten geschiedt in het trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Als de opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zij verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij/zij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

 

 1. Annuleringen moeten telefonisch ingediend worden.
 2. Bij annulering korter dan 24u voor het afgesproken tijdstip of bij het niet komen opdagen op een afspraak is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Trimsalon/Beautysalon Dogs) verschuldigd. Er zal u een factuur gestuurd worden, bij niet betaling binnen de 30 kalenderdagen zal er een incasso bureau ingeschakeld worden. Deze rekenen u extra kosten aan.
 3. Artikel 12.1 geldt niet wanneer het betreffende dier is overleden. Of wanneer het betreffende dier binnen 24 of 48 uur een dierenarts moet of moest consulteren door ziekte, die de afspraak bij Trimsalon/Beautysalon Dogs onverantwoord maakt. Bewijs van geconsulteerde dierenarts dient binnen 24u na behandeling met Trimsalon/Beautysalon Dogs overlegd te worden.
 4. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
 5. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Trimsalon/Beautysalon Dogs, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
 6. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor reeds gepresteerde.
 7. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zij voor de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Voor eventuele schade kan Trimsalon/Beautysalon Dogs niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 13. Klachten

 

 1. Klachten terzake van een door Trimsalon/Beautysalon Dogs verleende dienst zijn

slechts van waarde mits Trimsalon/Beautysalon Dogs binnen 48u van de klacht                 schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de opdrachtgever binnen de 24u na melding van de klacht zich met het dier bij het trimsalon te vervoegen.

 1. Trimsalon/Beautysalon Dogs zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24u reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48u een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.